วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การจำแนกข้อมูลแบบไม่กำกับดูแล (Unsupervised)และ การจำแนกแบบกำกับดูแล (Supervised Classification)

1. เปิดภาพ thaichote_subset.img  ขึ้นมาแล้วไปที่ Raster เลือก Unsupervised   คลิก  UnsupervisedClassification
2. จะมีหน้าต่างUnsupervised Classification(Isodata) ขี้นมา ที่ช่อง Input Raster เลือก thaichote_subset.img  แล้วคลิกที่ช่อง Output Cluster Layer ตั้งชื่อว่า th_unsupervised บันทึกไว้ในโฟล์เดอร์ที่เราได้สร้างไว้ 

3. จากนั้นคลิกที่ช่อง Output Signature Set ตั้งชื่อว่า th_unsupervised บันทึกไว้ในโฟล์เดอร์ที่เราได้สร้างไว้แล้วเซตค่าตรงช่อง Number of Classes  และช่อง Maximum Iterations  เป็น10 และคลิกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Class zoros  กด OK ได้เลย

4. เมื่อเซตค่าต่างๆเสร็จแล้ว ให้เปิดภาพ th_unsupervised ขึ้นมา ในหน้าต่างที่ 2 ดังภาพ

5. คลิกขวาที่หน้าต่างของภาพ th_unsupervised   Inquire

จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา

6. จากนั้นให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูล th_unsupervised คลิก  Display Attribute Table
7. จากนั้นให้เริ่มการจำแนกได้เลย จะเริ่มจำแนกแหล่งน้ำก่อน โดยให้เช็คคลาสก่อนว่าแหล่งน้ำอยู่คลาสใดบ้าง            การจำแนกแหล่งน้ำ ให้เปลี่ยนเป็นสีคลาสเป็นสีฟ้า (น้ำจะอยู่ใน Class 1-3)
 

เมื่อจำแนกแหล่งน้ำเสร็จแล้ว จะได้ดังภาพ

8. จากนั้นให้ทำการจำแนกภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ โดยให้เช็คคลาสก่อนว่า สิ่งที่จะจำแนกอยู่คลาสใดบ้างการจำแนกภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ ให้เปลี่ยนเป็นสีคลาสเป็นสีเขียว (ภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้  จะอยู่ใน Class 4 - 7
เมื่อจำแนกภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

9.จากนั้นให้ทำการจำแนกสิ่งปลูกสร้าง โดยให้เช็คคลาสก่อนว่า สิ่งที่จะจำแนกอยู่คลาสใดบ้าง
การจำแนกสิ่งปลูกสร้าง ให้เปลี่ยนเป็นสีคลาสเป็นสีแดง (สิ่งปลูกสร้าง จะอยู่ใน Class 8-10
การจำแนกข้อมูลแบบกำกับดูแล (supervised)
1. ให้ปิดภาพ th_ unsupervised ที่หน้าต่าง 2 ก่อนแล้ว ไปที่ Raster  คลิก  supervised เลือก                               Signature Editor

2. จะมีหน้าต่าง Signature Editor ขึ้นมา 
3. จากนั้นให้เริ่มการจำแนกแหล่งน้ำ โดยสร้างโพลิกอนครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำ                                   โดยไปที่   Drawing    Polygon
4. จากนั้นมาวาดโพลิกอนลงบนพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำ แล้วไปคลิก Create New Signature(s) from AOI ที่หน้าต่าง Signature Editor  เมื่อคลิกแล้วจะมีClass 1ปรากฏขึ้นมาดังภาพ

จากนั้นให้มาวาดโพลิกอนลงบนพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำเพิ่มอีก 2 Class โดยทำแบบเดิมเหมือนสร้าง Class 1แล้วจะได้ Class ที่เป็นแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นมา และรวมคลาสแหล่งน้ำโดยไฮไลท์ที่คลาส 1-3ให้เป็นสีฟ้า แล้วคลิกที่ Merge Selected Signatures 


จะมีClass 4 ปรากฏขึ้นมา ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Water

5. จากนั้นให้คลิกไฮไลท์ที่ Class 1-3 ให้เป็นสีฟ้า แล้วไปคลิกที่ Edit  เลือก  Delete
เสร็จแล้วจะเหลือแค่คลาส Water ที่ทำการรวมแหล่งน้ำไว้แล้ว

6. จากนั้นให้เริ่มการจำแนกภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ โดยสร้างโพลิกอนครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ โดยไปที่ Drawing   คลิก   Polygon

7. เมื่อวาดโพลิกอนลงบนภาพแล้วให้คลิก Create New Signature(s) from AOI ที่หน้าต่าง Signature Editor

เมื่อคลิกแล้วจะมีClass 1 ที่เป็นสีแดง ปรากฏขึ้นมาดังภาพ

8.จากนั้นให้มาวาดโพลิกอนลงบนพื้นที่เป็นภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ เพิ่มอีก 2 Class โดยทำแบบเดิมเหมือนสร้าง Class 1 แล้วจะได้ Class ที่เป็นภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ เพิ่มขึ้นมา และรวมคลาสโดยไฮไลท์ ที่คลาส 1-3ให้เป็นสีฟ้า แล้วคลิกที่ Merge Selected Signatures

จะมีClass 4 ปรากฏขึ้นมา ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Water
9ให้คลิกไฮไลท์ที่ Class 1-3 ให้เป็นสีฟ้า แล้วไปคลิกที่ Edit   คลิก  Delete

เสร็จแล้วจะเหลือแค่คลาส Water ที่ทำการรวมแหล่งน้ำไว้แล้ว10  เริ่มการจำแนกภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ โดยสร้างโพลิกอนครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา                              พืชพรรณ หรือป่าไม้ โดยไปที่ Drawing   คลิก   Polygon
11วาดโพลิกอนลงบนภาพแล้วให้คลิก Create New Signature(s) from AOI ที่หน้าต่าง Signature Editor

เมื่อคลิกแล้วจะมีClass 1 ที่เป็นสีแดง ปรากฏขึ้นมาดังภาพ

12.ให้มาวาดโพลิกอนลงบนพื้นที่เป็นภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ เพิ่มอีก 2 Class โดยทำแบบเดิมเหมือนสร้าง Class 1 แล้วจะได้ Class ที่เป็นภูเขา พืชพรรณ หรือป่าไม้ เพิ่มขึ้นมา และรวมคลาสโดยไฮไลท์ที่คลาส 1-3 ให้เป็นสีฟ้าแล้วคลิกที่ Merge Selected Signatures

จะมี Class 5 ขึ้นมา ให้เปลี่ยนชื่อเป็น forest

13. จากนั้นให้คลิกไฮไลท์ที่ Class 1-3 ให้เป็นสีฟ้า แล้วไปคลิกที่ Edit   คลิก   Delete

เสร็จแล้วจะเหลือแค่คลาส forest ที่ทำการรวมไว้แล้ว

14. จากนั้นให้เริ่มการจำแนกสิ่งปลูกสร้างโดยสร้างโพลิกอนครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง โดยไปที่ Drawing   คลิก  Polygon


15. เมื่อวาดโพลิกอนลงบนภาพแล้วให้คลิก Create New Signature(s) from AOI ที่หน้าต่าง Signature Editor และเมื่อคลิกแล้วจะมี Class 1  ปรากฏขึ้นมาดังภาพ


16. จากนั้นให้มาวาดโพลิกอนลงบนพื้นที่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มอีก 2 Class โดยทำแบบเดิมเหมือนสร้าง   Class 1    แล้วจะได้ Class ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นมา และรวมคลาสโดยไฮไลท์ที่คลาส 1-3ให้เป็นสีฟ้าแล้วคลิกที่ Merge Selected Signatures

จะมี Class เพิ่มขึ้นมา ให้เปลี่ยนชื่อเป็น urban

 17. จากนั้นให้คลิกไฮไลท์ที่ Class 1-3 ให้เป็นสีฟ้า แล้วไปคลิกที่ Edit  คลิก   Delete

เสร็จแล้วจะเหลือแค่คลาส urban ที่ทำการรวมไว้แล้ว

18. จากนั้นให้เริ่มการจำแนกพื้นที่ว่างเปล่า โดยสร้างโพลิกอนครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า โดยไปที่ Drawing  คลิก Polygon19. เมื่อวาดโพลิกอนลงบนภาพแล้วให้คลิก Create New Signature(s) from AOI ที่หน้าต่าง                                        Signature Editor และเมื่อคลิกแล้วจะมี Class 1  ปรากฏขึ้นมาดังภาพ

20. จากนั้นให้มาวาดโพลิกอนลงบนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า เพิ่มอีก 2 Class โดยทำแบบเดิมเหมือน  สร้าง Class 1 แล้วจะได้ Class ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า เพิ่มขึ้นมา และรวมคลาสโดยไฮไลท์ที่คลาส 1-3  ให้เป็นสีฟ้า แล้วคลิกที่ Merge Selected Signatures

จะมี Class เพิ่มขึ้นมา ให้เปลี่ยนชื่อเป็น bare soil


21. จากนั้นให้คลิกไฮไลท์ที่ Class 1-3 ให้เป็นสีฟ้า แล้วไปคลิกที่ Edit  คลิก  Delete 


เสร็จแล้วจะเหลือแค่คลาส bare soil ที่ทำการรวมไว้แล้ว

22. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนสีคลาสต่างๆให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง แล้วคลิกที่ Display Mean Plot Window
จะมีหน้าต่าง Display Mean Plot Window ขึ้นมา แล้วให้คลิกเลือกรูปแบบกราฟตามภาพจากนั้นให้คลิกที่ Classify  เลือก  Supervised


เสร็จแล้วให้คลิกที่ file    คลิก   Save As

23.  จะมีหน้าต่าง Save Signature File As ขึ้นมา ให้คลิกที่ช่อง Signature File
24.   จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ว่า th_supervised บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ แล้วกด OK
เมื่อเสร็จแล้วจะได้การจำแนกแบบกำกับดูแล ดังภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น