วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกข้อมูล

การจำแนกแบบไม่กำกับดูแล (Unsupervised  Classification)
   การตรวจสอบแบบไม่กำกับดูแล
1. ทำการเปิดภาพไฟล์ img จากนั้นไปที่ raster ลือก Unsupervised Classification 

2. จะมีหน้าต่างขึ้นมาในช่อง  Input เลือกข้อมูลที่ต้องการ ในช่อง Out put ให่ตั้งชื่อทั้ง2ช่อง จากนั้นที่ Number fo classes ใส่ค่า 20 ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Classify zeros จากนั้นกด OK

3. จากนั้นเปิดภาพที่ทำ Unsupervised ขึ้นมาจะได้ผลดังภาพ จากนั้นคลิกขวาที่พ้นที่ว่างแล้วเลือก Inquire จะขึ้นหน้าต่าง Inquire เพื่อให้ตรวจดูค่าต่างๆ  


4. จากนั้นให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลที่ทำ  Unsupervised แล้วเลือก Display Attribute Table เพื่อทำการจำแนกพื้นที่ต่างๆ

5. ให้ทำการเปลี่ยนสีต่างๆในแต่ละ Class ให้เรียบร้อย

 การจำแนกแบบกำกับดูแล (Supervised Classification)
1. ไปที่ Raster เลือก supervised แล้วเลือก Accuracy

2. เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรสีดำ

จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง viewer selection Instruction แล้วให้คลิกที่แผนที่จากนั้นหน้าต่างจะหายไป
3. จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ในหน้าต่างของ Accuracy Assessment

จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิกที่ชื่อไฟล์ unsup_ชะอำ.img แล้วกด OK

4. จากนั้นให้คลิกที่ Edit  เลือก  Create/Add Random Point

5. จะมีหน้าต่างขึ้นมา ตรงช่อง Number of Point ให้ใส่เลข 40 แล้วกด Select Classes

จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้ไฮไลท์ให้เป็นสีฟ้าที่ Class ทั้งหมด เสร็จแล้วกด OK

เมื่อกด OK แล้วจะได้ดังภาพ

6. ให้คลิกที่ View   เลือก  Show All
จะมีจุดต่างๆขึ้นมาบนภาพ
7. ให้คลิก Edit   เลือก Show Class Values

8. จากนั้นให้ลบจุดที่อยู่นอกภาพออกให้หมด โดยให้ดูว่าจุดที่อยู่นอกภาพนั้น มีเลขอะไรบ้าง ให้ไปคลิกไฮไลท์ที่เลขนั้น แล้วคลิกขวา Delete Selection

เมื่อลบจุดเสร็จแล้วจะเหลือแค่จุดที่อยู่บนภาพ
9.จากนั้นให้คลิกที่ Edit   เลือก   Show Class Value

จะมี Class ปรากฏขึ้นมาดังภาพ
10. จากนั้นให้คลิกไฮไลท์ แล้วคลิกขวา เลือก Criteria แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา  ให้ใส่สูตรเพื่อแบ่งกลุ่มคลาสประเภทเดียวกัน ให้เป็นสีเดียวกันดังภาพ
11. เสร็จแล้วให้คลิกที่ View  เลือก Show Current  Selection

จากนั้นจะเหลือแค่จุดที่ทำการใส่สูตรแบ่งคลาส ดังภาพ
12. จากนั้นให้เปลี่ยนสีจุด โดยคลิกที่ View  เลือก  Change Colors

เมื่อเลือกสีได้แล้วให้กด OK ได้เลย
จากนั้นจะได้สีจุดตามภาพ

13. จากนั้นให้ทำการแบ่งกลุ่มคลาสต่อไปได้เลย โดยทำเหมือนวิธีการแบ่งคลาสในตอนแรก

ตรวจสอบค่าที่จำแนกโดย supervise classification
1. เมื่อทำการแบ่งคลาสครบทุกคลาสแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยคลิกที่ Report  เลือก Accuracy Report
2.  จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้เช็คความถูกต้องตรงช่อง Overall Classification Accuracy (ค่าความถูกต้องไม่ควร                  ต่ำกว่า 70%)

กากำหนดค่า signature editor
1. ให้ คลิกที่ Raster  เลือก  Supervised  แล้วคลิกที่ Signature Editor        

2. จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกที่ Feature เลือก Create แล้วคลิก Feature Space Layers
3. จะมีหน้าต่างขึ้นมา ในช่อง Input เลือก his_ชะอำ และตั้งชื่อในช่อง Output  บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ เมื่อเซตค่าต่างๆตามภาพแล้ว ให้กด OKได้เลย
เสร็จแล้วจะได้ภาพการจำแนกแบบกำกับดูแล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น