วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


Capture  
ระบบปฏิบัติการโปรแกรม  ERDAS

เสนอ
อาจารย์ ดร.ปัทมา    พอดี
โดย
         1.นางสาวประภาภรณ์   เลขนาวิน     รหัสนิสิต   55170012
         2.นางสาวกนกพรรณ    ล้อมวงศ์       รหัสนิสิต    55170019
         3.นางสาวธนภรณ์        ไพบูลย์          รหัสนิสิต    55170459
         4.นางสาวราตรี             จิ๋วนารายณ์    รหัสนิสิต    55170483
                                  5.นางสาวลักขณา         คันทะภูมิ       รหัสนิสิต    55170485
   กลุ่ม 3
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 876212  Remote Sensing 2
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

      คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แนะนำการใช้เมนูต่างๆแนะนำการใช้งานเมนูต่างๆ
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
1.   เริ่มแรกให้ทำการคลิกขวาที่  Background        
     
2.    ให้คลิกที่ช่องสีเพื่อเลือกสีตามที่ต้องการ แล้วกด  OK
 

จะแสดงผลการเปลี่ยนสี Background  ดังภาพ


การเปิดภาพ  Raster  Layer            

วิธีแรก  1.  ให้ไปที่  File  คลิก  Open  เลือก Raster  Layer                2. ทำการเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการเปิด  จากนั้นกด  OK
          3.    เมื่อทำการเปิดภาพแล้วไม่มีภาพขึ้น  ให้คลิกที่  Fit to frame  จากนั้นจะแสดงภาพดังรูป 

วิธีที่สอง    
1. ให้คลิกขวาที่หน้าต่างดังรูป  จากนั้นกด  Open  Raster  Layer


2. ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บภาพ   แล้วคลิกเลือกภาพที่ต้องการ  จากนั้นกด  OK
 

จะแสดงภาพดังรูป

การใช้ประโยชน์จากเมาส์
การเลื่อนภาพ
 -       -    ลิกค้างที่ลูกกลิ้งเพื่อเลื่อนภาพหรือ คลิกที่เครื่องมือ Pan  


       การหมุนภาพ
       -ให้คลิกที่เครื่องมือ  Pan  จากนั้นคลิกที่ลูกกลิ้งเพื่อทำการหมุนภาพ

  การเลื่อนภาพอัตโนมัติ
        -ให้คลิกที่เครื่องมือ  Pan  จากนั้นคลิกลูกกลิ้งค้างไว้ให้ขึ้นลูกศร  แล้วเลื่อนเมาส์ตามต้องการได้เลย

การ  Zoom  in
   -ให้คลิกที่เครื่องมือ  Zoom  in  จากนั้นนำซูมในภาพตามต้องการ


การ  Zoom  in  by  x
  -เป็นการ Zoom  แบบกำหนดค่าเอง  ตามขนาดกำลังขยายที่ต้องการ


การ  Zoom  out
   -ให้คลิกที่เครื่องมือ  Zoom  out  จากนั้นนำซูมในภาพตามต้องการ

การ  Zoom  out  by  x
        -เป็นการ Zoom  แบบกำหนดค่าเอง  ตามขนาดกำลังขยายที่ต้องการ Zoom  out

การ  Remove  Layer
          -ให้คลิกขวาที่ข้อมูลที่ต้องการ  Remove  จากนั้นคลิก  Remove  Layer

จะปรากฏชั้นข้อมูลที่ถูก  Remove หายไป
การเลื่อนชั้นข้อมูลของภาพ
        -โดยคลิกขวาที่ข้อมูลภาพที่ต้องการแสดง  แล้วเลือก Raise To Top


การแสดงข้อมูลภาพหลายหน้าต่าง
1. ให้ทำการเปิด 2 หน้าต่างขึ้นมาโดยไปคลิกที่  Add Views  เลือก  Display  Two  View
2. จากนั้นทำการเปิดภาพอีกภาพที่เราต้องการออกมา  โดยคลิกขวา  Open  Raster  Layer  เลือกภาพที่เราต้องการ  แล้วกด  OK

3.ให้คลิกที่  Fit  to  Frame  ก่อนแล้วจะมีภาพปรากฏดังรูป

 การทำ  Layer  Stack
          1. ให้ไปที่เริ่มแรกไปที่  Raster   แล้วคลิก  Spectral  คลิก  Layer Stack


2.ในช่อง  Input  เลือกภาพที่ต้องการ  ส่วนในช่อง  Out put  ให้ทำการเลือกโฟลเดอร์เพื่อบันทึกข้อมูล  แล้วในช่อง  Layer  เลือกเป็น  All  จากนั้นกด  OK
         
         

             3. ให้ทำการเปิดภาพโดยคลิก  Open  Raster  Layer  แล้วเลือกภาพที่ทำการบันทึกไว้ออกมา

      จะได้ปรากฏข้อมูลดังรูป
        4.  ให้คลิกที่  Multispectral  เพื่อเลือกเปลี่ยนสีในแต่ละแบนด์ตามที่ต้องการ


                 5. ให้คลิกที่เครื่องมือ Inquire
    

                 6. สุดท้ายทำการเช็คค่าของข้อมูล