วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การนำเข้าไฟล์รูปภาพและการทำ Layer stack

การนำเข้าภาพนามสกุล .Tiff
1. เริ่มแรกเปิดภาพโดยไปที่  File   คลิก Open  คลิก  Raster Layer
     2. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล  แล้วทำการเปลี่ยนตรง  File of type เป็น .Tiff จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการกด  OK
จะได้ภาพปรากฎดังกล่าว

Layer stack
          
      


   
1. เริ่มแรกไปที่  Raster  คลิก  Spectral  คลิก Layer Stack


2. ในช่อง  Input  เลือกภาพที่ต้องการ  ส่วนในช่อง  Out put  ให้ทำการเลือกโฟลเดอร์เพื่อบันทึกข้อมูล  แล้วในช่อง  Layer  เลือกเป็น  All  จากนั้นกด  OK

         3. ให้ทำการเปิดภาพโดยคลิก  Open  Raster  Layer

4. เลือกภาพที่ได้ทำการบันทึกไว้แล้ว

จะได้ปรากฏข้อมูลดังรูป


     5.  สุดท้ายให้คลิกที่  Multispectral  เพื่อเลือกเปลี่ยนสีในแต่ละแบนด์ตามที่ต้องการ


Inquire function
วิธีแรก
  1. เริ่มแรกไปที่  Raster เลือก Subset  and  Chip  คลิก  Create  Subset Image

     2. ในช่อง  Input  เลือกภาพที่ต้องการทำ  ส่วนช่อง  Out  put  เลือกโฟลเดอร์เพื่อบันทึกข้อมูล

  3.  ให้ทำการคลิกขวาที่ภาพคลิกที่  Inquire  

   4.   ให้คลิกเพื่อทำการปรับขยายขนาดของภาพตามที่ต้องการจะตัดให้กดApply 1 ครั้ง  แล้วมาคลิกที่                                 From  inquire inbox จากนั้นกด  OK

   5.  ทำการเปิดภาพที่ทำการ  Subset  ไว้เสร็จแล้ว

จะปรากฏภาพข้อมูลดังกล่าว

วิธีที่สอง
 1ไปที่  Raster คลิก  Subset  and  Chip  คลิก  Create  Subset Image
2. ให้คลิกที่เครื่องมือ Drawing  เลือกรูปแบบ Polygon  จากนั้นนำมาเลือกพื้นที่ที่ต้องการตัด
3.ให้ทำการเลือกข้อมูลแบบเดิม  ส่วนในช่อง  Out  put  ให้เลือกโฟลเดอร์เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
4.  ให้คลิกที่  AOI  จากนั้นเลือก  Viewer  เมื่อทำการตั้งค่าเร็จแล้ว  ให้กด  OK
5. จากนั้นให้ทำการ  เปิดภาพที่ทำการ  Subset  แล้วจะปรากฏภาพดังรูป
6.  ทำการใส่ชื่อข้อมูลให้กับภาพ  โดยคลิกที่เครื่องมือ Text จากนั้นนำมาคลิกที่ภาพ  แล้วพิมพ์ชื่อ
7.  ทำการดิจืไทต์เส้นถนน  โดยคลิกที่เครื่องมือ  Polyline  จากนั้นนำมาดิจิไทต์เส้นถนนดังภาพ


8.  ทำการใส่ค่าพิกัด  X Y  ให้กับภาพ  โดยคลิกที่เครื่องมือ  X Y  Geopoint  แล้วนำไปคลิกที่ แผนที่เพื่อแสดงค่าพิกัด

  9. สุดท้ายทำการใส่ทิศเหนือให้แผนที่โดยคลิกที่  เครื่องมือ  North  Arrow  จากนั้นเลือกรูปแบบทิศเหนือตามที่ต้องการ  แล้วกด  Ok

จะปรากฏข้อมูลดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น