วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การทำ Histograme

Histograme
ทำการเปิดภาพ โดยไปที่ File > Open > Raster Layer > เลือกภาพที่ชื่อว่า landsat5.img > OK > จากนั้นคลิกที่ Fit to Frame เพื่อให้เห็นภาพรวมของภาพถ่ายทางอากาศ ดังภาพ

1. เมื่อเปิดภาพขึ้นมาแล้ว 1) คลิกที่ Raster > 2) Radiometric > 3) Histograme Egualiation
2.หน้าต่าง Histograme Egualiation ขึ้นมา ที่ช่อง Input File(*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์ เลือกภาพที่ชื่อว่า landsat5.img > OK
3. ที่ช่อง Output File(*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์เลือกไฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ > ตั้งชื่อภาพว่า landsatHistogramet.img > OK > OK > รอการประมวลผล > Close
4.คลิกที่ไปที่ Home > Add Views > Display two Views

เราก็จะได้หน้าต่างเพิ่มขึ้นมา จากนั้นทำการเปิดภาพอีกหนึ่งภาพ โดยคลิกขวาเลือก Open Raster Layer...

5.ภาพที่ชื่อวา landsatHistogramet.img > OK

เราก็จะได้ที่เราใช้คำสั่ง Histograme Egualiation ปรากฎขึ้นมาดังภาพด้านขวา


6. คลิกที่ภาพview2 จากนั้นไปที่Raster > Radiometric > Histograme Egualiation
 
7 .เมื่อปรากฏหน้าต่าง Histograme Egualiation ขึ้นมา ที่ช่อง Input File(*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์
เลือกภาพที่ชื่อว่า landsat5.img > OK
8. ที่ช่อง Output File(*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ > ตั้งชื่อภาพว่า landsatHistogramet_2 > OK 
9. จากนั้นคลิกขวาที่ภาพ view2 เลือก Inquire Box

ก็จะปรากฎหน้าต่าง View #2:landsathistograme.img ขึ้นมา ให้เราลากกรอบสี่เหลี่ยมที่จุดใดจุดหนึ่ง และสังเกตว่าค่าพิกัดที่หน้าต่าง Hisstograme Equalization และ หน้าต่าง View #2:landsathistograme.img จะไม่เท่ากัน
10. ให้คลิกที่  From Inquire Box จากนั้นจะสังเกตได้ว่า ค่าพิกัดจะเท่ากัน
คลิกที่View...
ก็จะปรากฏหน้าต่างดังภาพขึ้นมา จากนั้นทำการปิดหน้าต่าง
11. จากนั้นทำการเปิดภาพใหม่ ที่ view2 โดยคลิกขวาเลือก Open Raster Layer


12 .เปิดภาพที่ชื่อว่า landsathistograme_2.img > OK
ภาพที่เราเปิดก็จะปรากฏออกมาดังภาพนี้

วิธีที่2
1. Raster > Radiometric > Haze Reduction

2. ที่ช่อง Input File(*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์ เลือกภาพที่ชื่อว่า landsat5.img > OK

3. ที่ช่อง Output. File (*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์ > ตั้งชื่อว่า landsat5_Haze > OK
4. คลิกที่ View... ก็จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังภาพ > จากนั้นทำการปิดหน้าต่างออกไป
คลิก OK  รอการประมวลผล > Close

จะได้ภาพที่ปรากฎ


วิธีที่3
1. ที่ View #2 ให้เปิดภาพที่ชื่อว่า landsat5.img
จากนั้นไปที่ Unsupervised > เลือก NDVI


2. ที่ช่อง Input. File (*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์ > เลือกภาพที่ชื่อว่า landsat5.img > OK
3. ที่ช่อง Output. File (*.img) คลิกที่รูปโฟลเดอร์ > ตั้งชื่อว่า Landsat5_NDVI

4. เลือก NDVI > OK
5. จากนั้นทำการเปิดภาพที่ชื่อว่า landsat5_NDVI.img ที่ View #2
โดยคลิกขวาเลือก Open Raster Layer > เลือกภาพ > OK


ภาพที่ปรากฏจะเป็นดังนี้

6.จากนั้นคลิกขวาเลือก Inquire
ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดังภาพ และสังเกตได้ว่าเมื่อเราเลื่อนตำแหน่งไปในบริเวณที่เป็นน้ำที่ช่อง FILE PIXEL  ค่าก็จะติดลบ

และเมื่อเลื่อนตำแหน่งไปในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน้ำ ที่ช่อง FILE PIXEL ค่าจะเป็นบวกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น