วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


Capture  
ระบบปฏิบัติการโปรแกรม  ERDAS

เสนอ
อาจารย์ ดร.ปัทมา    พอดี
โดย
         1.นางสาวประภาภรณ์   เลขนาวิน     รหัสนิสิต   55170012
         2.นางสาวกนกพรรณ    ล้อมวงศ์       รหัสนิสิต    55170019
         3.นางสาวธนภรณ์        ไพบูลย์          รหัสนิสิต    55170459
         4.นางสาวราตรี             จิ๋วนารายณ์    รหัสนิสิต    55170483
                                  5.นางสาวลักขณา         คันทะภูมิ       รหัสนิสิต    55170485
   กลุ่ม 3
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 876212  Remote Sensing 2
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

      คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น